Zadzwoń do mnie: 604 385 332
POLITYKA PRYWATNOŚCI

W wykonaniu obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), w trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników końcowych naszej strony internetowej, ustanowiliśmy i podajemy do wiadomości niniejszą Politykę prywatności.

Szanowny Użytkowniku! Przypominamy, iż korzystanie ze strony internetowej niezaleznyposrednik.pl oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Administrator danych osobowych (Administrator) Majewska.pl
Dane kontaktowe Administratora

Majewska.pl
e-mail: rodo@niezaleznyposrednik.pl

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej oraz dane, które uzyskuje poprzez korzystanie z plików cookies. Administrator dokłada starań aby przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do realizacji celów w jakich są one gromadzone.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej, zawieraniem i wykonaniem umów, w tym także obsługą reklamacji.

Dane użytkowników są również przetwarzane w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w innych, prawnie usprawiedliwionych celach do których należą:

– monitorowanie wszelkiej aktywności użytkownika na stronie internetowej – m.in. przy wykorzystaniu plików cookies,

– zbieranie i analiza zainteresowań oraz potrzeb użytkownika – m.in. przy wykorzystaniu plików cookies,

– marketing bezpośredni dotyczący oferty Administratora,

– dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi oraz obrona przeciwko roszczeniom kierowanym wobec Administratora,

– zapobieganie potencjalnym oszustwom, nadużyciom i innym zagrożeniom.

Użytkownik który udzielił Administratorowi stosownej zgody może otrzymywać newsletter lub wiadomości dotyczące ofert telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użytkownik który udzielił Administratorowi stosownej zgody może otrzymywać wiadomości handlowe przesyłane przez Administratora w imieniu osób trzecich.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od okoliczności konkretnego przypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– zawarcie i realizacja umowy, lub

– wyrażona przez użytkownika zgoda, lub

– realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

– spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być odbierane (wyłącznie gdy jest to niezbędne i tylko w niezbędnym zakresie) przez:

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora;

– podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;

– podmioty świadczące usługi informatyczne;

– podwykonawców Administratora;

– podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– kancelarie prawne;

– windykatorów;

– organy administracji publicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od konkretnej, mającej zastosowanie
w danej sytuacji podstawy prawnej opisanej powyżej.

Jeżeli podstawą prawną jest:

umowa o świadczenie usług zawarta z Administratorem – okres przetwarzania kończy się wraz
z upływem terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

– ciążący na Administratorze obowiązek prawny – okres przetwarzania kończy się wraz z momentem, w którym obowiązek ten przestanie być dla Administratora wiążący (np. w związku ze zmianą stanu prawnego);

– zgoda osoby, której dane dotyczą – okres przetwarzania kończy się wraz z momentem jej wycofania, przy czym nie ma to wpływu na prawidłowość i zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych dokonanych przed momentem jej wycofania.

Ponadto, przyczyną ostatecznego wstrzymania czynności przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być wniesiony i uwzględniony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora użytkownik ma prawo:

dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych w razie zauważenia nieprawidłowości lub błędów,

– żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

– żądania od Administratora ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych,

przenoszenia Państwa danych osobowych do innych administratorów,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie (jednak bez wpływu na zgodność z prawem tych czynności przetwarzania danych osobowych, które zostały dokonane przed momentem cofnięcia zgody, i tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest ta zgoda),

– wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych,

– wniesienia do sądu powszechnego na zasadach ogólnych powództwa z żądaniem odszkodowania, jeżeli przetwarzanie przez Administratora danych osobowych doprowadziło do wyrządzenia szkody.

Informacje o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych może być konieczne do zawarcia umowy albo do nawiązania kontaktu z użytkownikiem (np. w przypadku danych uzupełnianych w formularzu kontaktowym).

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane osobowe. Profilowanie stanowi przede wszystkim zautomatyzowaną ocenę, jakimi ofertami użytkownik może być zainteresowany. Profilowanie odbywa się w oparciu o dotychczasową aktywność użytkownika na stronie internetowej i pozwala na wyświetlanie w ten sposób zindywidualizowanych treści.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i stosuje środki organizacyjne oraz techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Cookies

Administrator automatycznie zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową. Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki
i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki cookies używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu (więcej informacji o plikach cookies znajdziecie Państwo pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

Kontrola użytkownika nad korzystaniem z Cookies

Użytkownik strony internetowej ma możliwość zarządzania plikami cookies na swoim urządzeniu. Aby uzyskać informacje na ten temat można skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Naciśnięcie klawisza F1 w przeglądarce powoduje umożliwia zapoznanie się z tymi informacjami.

Google Analytics i przekazywanie danych do państwa trzeciego

W związku z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od Google, informacje o korzystaniu ze strony internetowej mogą być przekazywane na serwery Google znajdujące się poza Unią Europejską. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.